برای هر چیزی زمان خاصی وجود دارد


برای هر کاری در زیر آسمان آبی ,زمانی مشخص هست


زمانی برای زاده شدن ,زمانی برای مردن


زمانی برای کاشتن,زمانی برای ریشه کن ساختن 


زمانی برای گریستن ,زمانی برای خندیدن


زمانی برای سکوت,زمانی برای سخن گفتن


و.......


_________________________________________________

______________________________________

______________________
برچسب‌ها: زمان، سکوت، سخن گفتن