پروردگارا !


روزی ام را از رهگذرِ حلال روان گردان


 و مصرف و بخشش مرا به سوی کارهای خیر و نیکو قرار ده  


و ثروت و مالی را که مرا به تکبّر و غرور وا دارد


  سپس خودپسندی آورد


 و آن گاه به ستمگری انجامد  و در نهایت سرکشی و طغیان کرده


  از حد بگذرانم از من دور دار!