وقتی کاری انجام نمی شه، حتما خیری توش هست


وقتی مشکل پیش بیاد ، حتما حکمتی داره


وقتی تو زندگیت ،  زمین بخوری


 حتماً چیزی هست که تو باید یاد بگیریوقتی بیمار می شی ، حتماً جلوی یک اتفاق بدتر گرفته شده


وقتی دیگران بهت بدی می کنند ،


 حتماً وقتشه که تو خوب بودن خودتو نشون بدی
وقتی اتفاق بد یا مصیبتی برات پیش می  یاد ، 


حتماً داری امتحان پس می دیوقتی همه ی درها به روت بسته می شه،


 حتماً خدا می خواد پاداش بزرگی بابت صبر و شکیبایی   بهت بدهوقتی سختی پشت سختی می یاد ،حتماً وقتشه روحت متعالی بشه
وقتی دلت تنگ می شه ،  حتماً  وقتشه با خدای خودت تنها باشیبرچسب‌ها: پاداش صبر، شکیبایی