خداوند را به عدد تمام مخلوقاتش تسبیح می کنم 


و پاکیزه می دانم او را در حدی که رضای ذات اقدس وی  درآن است .


خدای  را به تعداد و شماره کلماتش تسبیح می کنم 


و او را از هر عیب و نقصی دور میدانم


 و به اندازه عرش وی, او را تسبیح می کنم 


او سزاوار همان قدر حمد و ستایش من است


 که او را تسبیح و تقدیسش می کنم