X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی


الهی ...


بسترهای کرامت و عزت خویش را برایم بگستران


 و مرا به سرچشمه های رحمت خویش وارد کن 


 و در میان بهشت خویش جای ده


 و داغ راندن از درگاه خود را بر من منه..


و با شکست و ناکامی از بارگاه خویش برمگردان...


وبه سبب گناهانی که مرتکب شده ام انتقام مکش


 و بر آنچه انجام داده ام خرده مگیر


 و رازی راکه پوشیده داشته ام آشکار مکن


 و از زشتی های نهانم پرده برمدار


و کارهایم را با ترازوی عدل و انصاف مسنج


 و دربرابر دیدگان مردم رسوایم مساز


و آنچه را که پراکندن آن مایه ننگ و عار من است پوشیده دار


و آنچه را که نزد تو مرا رسوا می نماید از ایشان مخفی کن......