با عجله نماز می خواند


دیگر نماز خواندن برایش شده بود عادت


آنقدر از آرامش فاصله گرفته بود که دلش به فریاد آمد


"اندکی آرامتر این همه عجله برای چیست؟


کمی وقت هم برای دلت بگذار 


دلی که نیاز به همصحبت دارد"


حق با او بود.....


حرف حساب هم که جواب ندارد
rafighekhamoush.blog.ir