X
تبلیغات
زولامثل غنچه بود آن روز غنچه ای که روییده


در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیدهمثل آب بود آن روز آب چشمه ای شیرین


چشمه ای که می بیند مرد تشنه ای غمگینگرچه در زمستان بود چون بهار بود آن روز


سرزمین ما ایران لاله زار بود آن روز
روز خنده ی ما بود روز گریه ی دشمن


روز خوب پیروزی بیست و دوم بهمن