همه برای زنده ماندن و برای بودن باید بدوند.

 

بعضی ها میدوند تا برسند.


بعضی ها می دوند تا دیگران به آنها نرسند. 


بعضی ها هم می دوند نه برای آنکه برسند


 و نه برای آنکه دیگران به آنها نرسند بلکه می دوند تا زنده بمانند.


اگر با خودت کنار بیایی که باید دوید حتما زنده می مانی. 


اگر با خودت کنار بیایی که برای چه باید دوید


 آنگاه زندگی برایت لذت بخش خواهد شد.

 

راستی ما که زنده ایم برای چه می دویم؟