X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانیچقدر شایسته است که انسان ساعتی برای خود داشته باشد


که هیچ چیز او را به خود مشغول نکند


و در این ساعت خود را محاسبه کند


و ببیند چه کاری به سود خود انجام داده 


 و چه کاری به زیان خود