X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

باید مثل پرنده ایی در قفس اسیر باشی تا بدانی اسارت چیست


 پرنده برای رهایی از قفس لحظه شماری می کند


 برای پر کشیدن ...برای آزادی


خوب می فهمم 


حال پرنده ایی که برای رهایی از قفس ثانیه ها را می شمارد


چه سخت است  درد انتظار


می خواهم آزاد شوم  از هر آنچه که مرا در بند کشیده 


و مانعی است برای پر گشودنم