هر بار که بگویم خدا حس تازه ای در قلبم جوانه میزند 


هربار که بگویم الله...


  


 پر میشوم از لحظات ناب که هیچ وقت و هیچ گاه تجربه اش نکرده ام


هربار که زبان از نوشتن و گفتن الطافش به لکنت افتاده 


از کلمات خدایی دیگران قرض گرفته ام


هر بار گفتن از خدا برایم  سرشار از حس تازگیست


مهم نیست منظور از نو بودن و مفید بودن چیست


 مهم حس من است ...


که هر بار از تو بگویم با هر زبانی برایم هم مفید است و هم نو


آری آغاز اینجاست..


آغاز قلبی است که  سرشار از عشق توست و برای رسیدن به تو می تپد. 


 از خدا نوشتن هیچ وقت کهنه نمی شود.


هیچ وقت