خدایا!


برمحمّد ودودمانش درود فرست 


و مارا از آرزوی دراز در سر داشتن بازدار


ودر پرتوی عمل راستین آنرا از ما بگردان


 تا اینکه  پایان بردن لحظه ها را از پس یکدیگر آرزو نکنیم


 و دریافتن روزها را از پس هم و پیوستگی دم ها را به یکدیگر ودر پی هم آمدن کام ها را انتظار نکشیم


و ما را از آرزوهای غرور انگیز نگاه دار و از گزند آن ایمن گردان


و همواره مرگ را در پیش چشم ما مجسم فرما


و هیچ گاه یاد آن را از خاطرمان مبر


قسمتی از دعای امام سجاد (ع)


هنگامی که خبر مرگی به او می رسید


 یا اینکه خود از مرگ یاد می کرد..