آنکس که چشم دارد خواهد دید


آنکس که گوش دارد خواهد شنید


انکس که قلب دارد احساس خواهد کرد  


 


که خدا آنجا نیست ....اینجاست


بعدا نیست ...همین حالاست


غریبه نیست ....آشناست


گاهی نیست....  همیشگیست


دور نیست ,نزدیک است


بودنش از آن جهت نیست که تنها امیر تو باشد


آمده است تا محبوب تو باشد


خدایی اش از آن جهت نیست که تو فقط گاهگاهی بگویی


خدایا کمکم کن


آمده است تا تو همواره بگویی محبوبترینم دوستت دارم


آری آنکس که چشم دارد خواهد دید


آنکس که گوش دارد خواهد شنید


آنکس که قلب دارد احساس خواهد کرد


که خدا آنجا نیست ,همین جاست


بعدا نیست, حالاستبرچسب‌ها: عکس، احساس، خدا، کمکم، عشق