X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی


غالب جنایت ها مانند...


آدم کشی راهزنی,دزدی,جیب بری,جاسوسی,


دروغ گویی,چاپلوسی,وطن فروشی,اجنبی پرستی


و مانند اینها از نتایج شوم طمع و تکیه زدن بر دیگران است 


ولی کسی که تاج افتخار«عزت نفس»را به سر دارد.


در برابر هیچ عظمتی  


جز عظمت خدای متعال سر فرود نمی آورد 


و در مقابل هیچ صولت و حشمتی ,به زانو در نمی آید


و همیشه از آنچه حق تشخیص می دهد,دفاع می کند. 


عزت نفس بهترین وسیله ایست 


که می توان با آن صفت درستکاری را به دست آورد


 و حفظ نمود.