ناتمام رها کردن کارها ,شکلهای مختلفی دارد. 

وقتی ما کاری را ناتمام رها کنیم.افزون بر تلف کردن فرصت خود به دیگران نیز آسیب می رسانیم.همیشه برای نیمه رها کردن کار دلیلهایی وجود دارد که حتماََ برخی از آنها منطقی است در این حال راه حل آن است که زمانی که در کار توقف ایجاد شد بی درنگ شرایطی پدید آوریم که به فضای قبل از توقف باز گردیم.


تمامی کار, به کامل کردن آن است.

برچسب‌ها: کامل کردن، تمامی کار