پسرفاطمه هر بار مرا می بخشد


با همین مرتبه صدبار مرا می بخشد


حال او بد شده ا زهر عمل ننگینم


با همان حالت بیمار مرا می بخشد


در نماز شب و حالت استغفارش


با همان دیده بیدار مرا می بخشد


رحمت خاص خودش را به دلم تابانده


با همان رحمت سرشار مرا می بخشد


نقطه ای نور درون دل من بود  و او


به نوک سوزن پرگار مرا می بخشد


من حواسم به خودم پرت شد و مولایم


بخداوند که بسیار مرا می بخشد