زندگی,فرآیند ساختنی است.


آنچه امروز انجام دهیم برآنچه فردا خواهیم داشت تا ثیر می گذارد.


زندگی در یک محوطه بسته بیست و چهار ساعته اتفاق نمی افتد.


نتیجه فردا ثمره تلاش امروز است. 


ترک یک عادت ناشایست


گذراندن ساعتی در کنار خانواده


تعیین اهداف


پس انداز پول یا خرج کردن آن


ورزش کردن


وسعت بخشیدن به دامنه ذهن


و هر تصمیم دیگری که امروز می گیریم بر فردای ما تاثیر خواهد گذاشت.