X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانیخدا یا بر ذمه ام حقوقی است از بندگان تو ,که آنها را از یاد برده ام .


با این حال همه آنها در پیش چشم توست ,چشمی که خواب نمی رود.


و در ظرف علم توست,علمی که فراموشی بدان راه ندارد.پس در برابر آن به صاحبانش جایگزینی عطا کن 


و گرانباری اش را از دوش من بردار


و سنگینی اش را سبک گردان 


و مرا از اینکه مانند آنها  را انجام دهم


به عصمت خود نگاه دار!