میخواهم بگویم...


فقر همه جا سر میکشد...


فقر,گرسنگی نیست,عریانی هم نیست..


فقر چیزی را «نداشتن»است...


آن چیز پول نیست....طلا و غذا هم نیست...


فقر همان گردو خاکی است که


 بر کتابهای فروش نرفته یک کتابفروشی  می نشیند...


فقر, تیغه های برنده ماشین بازیافت است.


 که روزنامه های برگشتی را خرد می کند.


 فقر,کتیبه سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند..


فقر, پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته می شود..


فقر همه جا سر می کشد.....


فقر شب را «بی غذا»سر کردن نیست.....


فقر روز را« بی اندیشه» سر کردن است..


دکتر علی شریعتی