X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانیمردم می گویند:


آدمهای خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید


اما باید اینگونه باشد


خوبی را در آدمها پیدا کنید  و بدی آنها را نادیده بگیرید 


هیچ کس  در دنیا کامل  و بی عیب نیست


اگر از آدمها بخاطر اشتباهشان  دوری کنیم همیشه تنها خواهیم ماند


پس کمتر قضاوت کنیم و بیشتر عشق بورزیم...!!