X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانیهر شب بخوانید


 من انسانی هستم امیدوار و خوش بین 


که هیچ کینه و بخلی نسبت به هیچ کس ندارم 


ترس و تشویش و تردید  را از خود دور می سازم 


و 


جای آن را امید و اعتماد به نفس می نشانم


********************************


************************

******

****