X
تبلیغات
زولاهمچون رحمتی برای دیگران باشیم


هر اندازه که به دور از خودپسندی باشیم.


به همان اندازه وسعت قلب پیدا می کنیم.


اگر خداوند به شما ثروت,,دارایی,,مقام و قدرت عطا کرده است .


برای آن است که شما نیز بتوانید این موهبت ها را به دیگران  ببخشید.


گرفتن ,بدون بخشیدن انسان ها را دل زده از نعمت ها ,مغرور  و خودخواه می کند.